ירושה

תחילה יש להבין מהי ירושתו של אדם- העקרון המנחה בדיני ירושה הינו שעם פטירתו של אדם, מלוא נכסיו עוברים ליורשיו- נכסים אלו נקראים גם "עזבון". עזבון יכול לכלול זכויות וחובות- אך החובות לא יוכלו להיות מעבר לגובה הזכויות. יצוין כי חוק הירושה החריג מעזבונו של אדם זכויות סוציאליות כגון: פנסיה, זכות על פי חוזה ביטוח, קצבה, תגמולים וכו' אשר עוברים למוטב המוזכר בקופה ולא נכללים במסת נכסיו של היורש המתחלקים בין יורשיו ע"פ ירושה ע"פ דין/ ע"פ הצוואה בהתאם למקרה.
יש להבחין בין ירושה על פי דין- קרי ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 לבין ירושה על פי צוואה.

ירושה על פי דין

בהיעדר קיומה של צוואה, ירושת אדם תתחלק על פי ברירת המחדל שהינה ירושה על פי דין. החוק הישראלי קבע מנגנון של חלוקת ירושתו של אדם על פי מעגלי קרבה "פרנטלות" למנוח: בן/בת זוג של המנוח שהיה נשוי או קיים עימו משק בית משותף (ידוע בציבור), ילדיו של המנוח וצאצאיהם, הורי הנפטר, אחיו של הנפטר וצאצאיהם.


ירושה על פי צוואה

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מראש מי יהיו יורשיו וכיצד יתחלק רכושו. בניגוד לירושה על פי דין, בצוואה ניתן לקבוע כי כל אדם שאנו חפצים יהיה יורש אף והוא אינו קרוב משפחה וניתן גם להגביל ולהתנות זכיות של יורשים בתנאים מסוימים כגון: גיל, עריכת הסכם ממון עם בן/ת הזוג וכד'. צוואה יכולה לכלול מנגנונים כגון "יורש במקום יורש"- מצב בו היורש הראשון נפטר או מצב בו היורש לא עמד בתנאים של המוריש ואנו קובעים מי יירש במקומו, מנגנון נוסף הינו של "יורש אחר יורש"- אשר קובע מי יירש לאחר שהיורש הראשון ילך לבית עולמו. צוואה מבטיחה לאדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו ומאפשר לו שליטה כמעט מלאה על כך.


קיימים ארבעה סוגי צוואות:

  • צוואה בכתב יד - תכתב ותחתם בכתב ידו של המצווה ותכלול תאריך של עריכת הצוואה.
  • צוואה בעדים - מסמך הנחתם על ידי המוריש ושני עדים אשר מעידים על כשירותו של המוריש לצוות וכי זו צוואתו ורצונו. זהו סוג הצוואה השכיח ביותר כיום.
  • צוואה בפני רשות -"רשות" הינה שופט, רשם בית משפט/רשם לענייני ירושה, נוטריון או חבר בית דין דתי. על המוריש להתייצב בפני רשות ולערוךבפניה את צוואתו.
  • צוואה בעל פה- שכיב מרע - צוואה של אדם שנמצא על ערש דווי או שסבור שהוא עומד למות בקרוב. המוריש מצווה בעל פה את ירושתו בפני שני עדים והם רושמים אותה, חותמים עליה ומגישים אותה לרשם לענייני ירושה ללא דיחוי. צוואה כזו תהיה תקפה לשלושים יום בלבד.

צוואות הדדיות

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים בו זמנית. בני זוג קובעים במסגרת צוואותיהם ההדדיות הוראות הדדיות זהות באשר למה שיעשה ברכושם לאחר מותם. לרוב, בני הזוג מורישים אחד לשני את רכושם- למי שיוותר בחיים אחרון.כמובן שקיימת אפשרות גם לקבוע הוראה של יורש במקום יורש בצוואה הדדית ולהשתמש בכל אחד מהמנגנונים הקיימים בחוק הירושה. על פי התיקון לחוק, בכדי לבטל צוואה הדדית יש למסור לבן הזוג הודעה בכתב באשר לרצונו לבטל את הצוואה – במקרה זה שתי הצוואות יהיו בטלות. במידה ובן הזוג רוצה לבטל את הצוואה ההדדית לאחר שבן הזוג השני נפטר עליו להסתלק או להשיב את מה שקיבל מהעזבון מכוח צוואת בן הזוג.


צווי קיום

לשם הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה בכדי שהצוואה תקבל תוקף משפטי. לכל אחת מהבקשות יש לצרף מסמכים שונים כגון: תצהיר של המבקש, תעודת פטירה מקורית של המנוח, צוואה מקורית, הודעות ליורשים/הסכמת יורשים בדבר קיומה של צוואה ואישור על תשלום אגרות.


התנגדות לצוואה

כאשר הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, הרשם יפעל לפרסם את עצם הגשתה בעיתון יומי וברשומות- כך שכל אדם מעוניין יוכל להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה לקיום הצוואה. התנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת תוך 14 יום ממועד הפרסום בעיתון, הליך ההתנגדות יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה, שם יתבררו הטענות אשר הועלו בהתנגדות בדבר תוקפה של הצוואה.

טענות אשר ניתן לעלות בהתנגדות הינן: קיומה של צוואה מאוחרת בזמן אשר קובעת חלוקה שונה, נפלו פגמים בצוואה, הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת/איום/אונס/לחץ,המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה בשל היעדר צלילות דעת, נהנה מהצוואה שלקח חלק בעריכתה וכדומה. טענות אלו עשויות להביא לפסילת הצוואה ואי מתן תוקף משפטי להוראותיה.